Quy định miễn trừ


Công ty TNHH Công Nghệ JProTech (được gọi tắt là “JProTech”, hoặc “Chúng tôi”) là đơn vị sở hữu và vận hành website này. Việc truy cập vào website đồng nghĩa rằng Quý Khách hàng/ Quý Đối tác (được gọi tắt là “Người dùng”, hoặc “Bạn”) đồng ý với những quy định, những điều kiện và điều khoản mà JProTech đưa ra dưới đây.

1. Chúng tôi có quyền thay đổi cũng như chỉnh sửa bất cứ nội dung nào trên website, vào bất cứ thời gian nào mà không cần phải thông báo trước, bao gồm cả những điều khoản và điều kiện cho việc truy cập sử dụng website. Nội dung trên website sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Xin lưu ý rằng với mỗi lần thay đổi là một sự cải thiện từ phía JProTech, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả có thể xảy ra của việc thay đổi này.

2. Mặc dù đã nỗ lực thực hiện biên soạn nội dung một cách cẩn thận và kỹ lưỡng nhất có thể, tuy nhiên, Chúng tôi không đại diện hay đưa ra bất cứ sự bảo đảm, dưới bất cứ hình thức nào dù là nêu rõ hay ngụ ý cho tính chính xác, đúng đắn, đầy đủ và cập nhật của thông tin được đăng tải trên website. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mát hay tổn thất có liên quan đến hoặc phát sinh trên cơ sở sử dụng thông tin và dữ liệu của website này.

3. Nhằm đưa ra cho Người dùng những thông tin tham khảo hữu ích khác, website có thể chứa các đường dẫn liên kết đến một hay nhiều website của bên thứ ba, không thuộc quyền kiểm soát của Chúng tôi. Do đó, Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ hình thức nào về nội dung của những website của bên thứ ba này.

4. JProTech không chịu trách nhiệm về những tổn thất trực tiếp cũng như gián tiếp phát sinh trong trường hợp website bị trì hoãn, gián đoạn hay không truy cập được. Đồng thời, JProTech cũng không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại, tổn thất sau đó nếu có, xảy đến đối với phần cứng và/hoặc phần mềm của thiết bị được dùng để truy cập, sử dụng website này.