JMed

“You can have data without information,
but you cannot have information without data”

Daniel Keys Moran

JMed là giải pháp khai thác thông tin hiệu quả giúp giải phóng tiềm lực cho tổ chức y tế, giúp thu thập nhanh chóng và dễ dàng hơn các thông tin có giá trị cũng như hỗ trợ ra quyết định hiệu quả từ lượng dữ liệu khổng lồ có được trong quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người dùng.

Giới thiệu

JMed là nền tảng toàn diện cung cấp khả năng xử lý dữ liệu chuyên sâu của JProTech cho lĩnh vực y tế theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành ở Việt Nam kết hợp với khai thác thông tin từ các nguồn dữ liệu sẵn có phục vụ: quản lý và điều hành với các báo cáo thông minh chuyên dụng; cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho người người dùng.

JMed sẽ giúp giải phóng tiềm lực của dữ liệu trong ngành Y Tế một cách hiệu quả với khả năng phân tích chuyên sâu dữ liệu khám chữa bệnh sẵn có.

JMed – Platform

JMed – Platform là một ứng dụng nền tảng xử lý dữ liệu cho lãnh vực y tế của JProTech.

JMed – Platform cung cấp khả năng khai thác thông tin từ các nguồn dữ liệu sẵn có.

 • Khảo sát và phân tích nguồn dữ liệu.
 • Quản lý Bệnh Án Điện Tử.
 • Quản lý Hồ Sơ Sức Khỏe Điện Tử.
 • Quản lý việc khám chữa bệnh.
 • Điều hành khám chữa bệnh hàng ngày. 

JMed – Report

JMed – Report là một ứng dụng báo cáo thông minh chuyên dụng cho y tế của JProTech.

JMed – Report tổng hợp thông tin tự động từ các nguồn dữ liệu sẵn có.

 • Điều hành khám chữa bệnh hàng ngày.
 • Báo cáo ngoại trú.
 • Báo cáo nội trú.
 • Thông tin TOP các bệnh điều trị.
 • Thông tin chỉ định lâm sàng.
 • Thông tin chi phí và tạm ứng theo khoa.
 • Thông tin TOP biệt dược sử dụng.

Ứng dụng

 • Xây dựng gói Chữa Bệnh
  theo xu hướng bệnh tật
 • Xây dựng gói tầm soát bệnh hiểm nghèo theo khu vực
 • Xây dựng gói Khám Chữa Bệnh dài hạn cho khách hàng trung thành
 • Xây dựng trung tâm điều hành
  phản ứng nhanh
 • Tổng hợp thông tin tài chính
  gồm thanh toán Bảo Hiểm Xã Hội
 • Cung cấp dịch vụ Hồ sơ sức khỏe điện tử theo yêu cầu

Liên hệ

Với JMed, JProTech chúng tôi giúp các cơ sở y tế giải phóng tầm nhìn chiến lược khỏi các trói buộc về sự phụ thuộc vào công nghệ hay nền tảng quản lý thông tin truyền thống