Tổng quan về Kho dữ liệu – Data Warehouse

Kho dữ liệu ban đầu được định nghĩa là một tập dữ liệu được dùng để hỗ trợ quy trình ra quyết định. Theo quá trình phát triển, Kho dữ liệu được định nghĩa là một môi trường thông tin (information environment). Có thể thấy Kho dữ liệu được xem là một môi trường thông tin, điều này thể hiện nó không phải là một sản phẩm (product). Kho dữ liệu có các chức năng:

Cung cấp một góc nhìn toàn diện về doanh nghiệp:

Cho dù doanh nghiệp có nhiều mảng kinh doanh được quản lý bởi các hệ thống khác nhau, nhưng Kho dữ liệu là nơi đã tập hợp (tích hợp) được mọi thông tin về các mảng nghiệp vụ khác nhau để cung cấp một góc nhìn toàn diện. Việc tích hợp này còn cung cấp khả năng đánh giá chéo các mảng nghiệp vụ khác nhau để đánh giá sự tương quan giữa chúng.

Cung cấp đầy đủ thông tin hiện tại và lịch sử của doanh nghiệp, và sẵn sàng cho việc khai thác, sử dụng cho việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Từ thông tin ở đây thể hiện dữ liệu ở trong kho không chỉ đơn thuần là dữ liệu thô lấy từ các hệ thống tác nghiệp mà nó đã được tổng hợp, tính toán thành các độ đo có ý nghĩa phân tích.

Có khả năng cung cấp dữ liệu chi tiết theo nhu cầu mà không phải truy xuất các hệ thống tác nghiệp: Điều này thể hiện trong một số trường hợp có thể nhu cầu phân tích dữ liệu ở mức giao dịch, thì nó cũng sẽ được lưu sẵn ở Kho dữ liệu.

Đảm bảo thông tin trong Kho dữ liệu có tính nhất quán: Ví dụ doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ được quản lý với các hệ thống tác nghiệp khác nhau, nhưng cần đảm bảo ánh xạ được một khách hàng xuất hiện ở nhiều hệ thống về 1 người duy nhất. Điều này áp dụng cho các đối tượng dữ liệu khác. Ngoài ra một trường dữ liệu có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ Tên khách hàng có hệ thống tách họ và tên thành 2 trường khác nhau, có hệ thống chỉ lưu trong 1 trường. Khi tổng hợp về Kho dữ liệu thì sẽ được chuyển về 1 dạng thống nhất.

Là nguồn thông tin chiến lược mềm dẻo và có tính tương tác: Chữ mềm dẻo và tương tác ở đây thể hiện người dùng có thể lấy các thông tin khác nhau của cùng một đối tượng. Từ tương tác ở đây thể hiện có thể thực hiện được nhiều thao tác với các đối tượng dữ liệu thay vì trả lại một danh sách tĩnh. Ví dụ có thể lấy dữ liệu tổng hợp theo ngày, theo tuần, theo tháng của cùng 1 đối tượng dữ liệu. Tính tương tác thể hiện người dùng có thể áp dụng các thao tác phân tích dữ liệu, một ví dụ là nền tảng phân tích dữ liệu SQL Server Analysis Services (SSAS) cho phép người dùng có thể tương tác để phân tích dữ liệu.

%d bloggers like this: